Tuesday, July 10, 2007

சிக்குன் குனியா

சிக்குன் குனியா மீண்டும் பரவுகிறது. அதனால் சிக்கன் சாப்பிடும்பொழுது யாரும் குனிய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீகள்!!!

- சிக்கன் சாப்பிட்டு கொண்டே யோசிப்போர் சங்கம்

No comments: