Tuesday, March 28, 2006

நீ ஒரு...

அன்பில் நீ சிங்கம்

அறிவில் நீ நரி
அழகில் நீ அன்னம்
பொறுமையில் நீ நத்தை
வேகத்தில் நீ புலி
பண்பில் நீ மான்
மொத்தத்தில் நீ ஒரு...


Discovery Channel!!!

No comments: